واشر تخت
واشر تخت
واشر فنری
واشر فنری
واشر موجی
واشر موجی
واشر چاکنت
واشر چاکنت
واشر din125
واشر din125
واشر din6916
واشر din6916
واشر din127
واشر din127
مهره شش گوش
مهره شش گوش
مهره چهارگوش
مهره چهارگوش
مهره گِرد
مهره گِرد